SKU 13782
Barcode # 9369998022250
Shipping Weight 1.2000kg
Shipping Width 0.250m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.003750000m3