SKU 12354
Barcode # 4589633900025
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.000500000m3