SKU 12951
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.250m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.003750000m3