SKU 12246
Shipping Width 0.400m
Shipping Height 0.400m
Shipping Length 0.400m
Shipping Cubic 0.064000000m3