SKU 13478
Barcode # 9358072000178
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.006750000m3