Bowmore 13yo 2001 Single Cask bottled by Hunter Laing for Shinanoya in Tokyo

SKU 6333
Barcode # 5060354249390
Brand Bowmore
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.006750000m3