SKU 12790
Shipping Weight 0.0500kg
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.050m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.000125000m3