SKU 12364
Barcode # 18397 20092
Shipping Weight 1.4000kg
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.000500000m3