SKU 5299
Barcode # 9328576000202
Shipping Weight 3.0000kg
Shipping Width 1.000m
Shipping Height 1.000m
Shipping Length 1.000m
Shipping Cubic 1.000000000m3