SKU 12629
Shipping Weight 0.0500kg
Shipping Width 0.030m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.030m
Shipping Cubic 0.000090000m3